NNW
  • NNW - pomoc w wypadkach obejmująca ochronę ubezpieczeniową następstwa nieszczęśliwych wypadków polegających na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego niezależnie od jego woli. Umowa może być zawarta indywidualnie lub zbiorowo
    Ogólne Warunki Ubezpieczenia
  • NNW sportowców - oferta skierowana do osób uprawiających sport wyczynowo lub amatorsko, a także do tych tylko zajmujących się kulturą fizyczną. Elastyczny pakiet pozwala na indywidualny dobór zakresu ryzyka i czasu ochrony
    Ogólne Warunki Ubezpieczenia
  • NNW cudzoziemców - możliwość ubezpieczenia dla obcokrajowców w zakresie zwrotu kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej
    Ogólne Warunki Ubezpieczenia
2010 WARTA TUiR Agencja Autoryzowana   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja Autoryzowana TUiR WARTA S.A.
ul. Grzegórzecka 47/3
30-033 Kraków
powered by mtCMS